QUY ĐỊNH CHO 2 ARTIST

  • Dùng tất cả hình trong source / không được thêm hình khác.
  • Không dùng ảnh 3D
  • Chỉ dùng Photoshop / Lightroom.
  • Có thể dùng bất kỳ brush nào của mình.