Cả hai đều lấy ý tưởng chủ đạo: “Bạn làm việc quá nhiều đến mức rối ren, ngụp lặn rồi. Giờ là lúc thư giãn thoát ra công việc hiện nay”

Ý TƯỞNG GỐC?
Melchers Travel Agency – 2010
“Time for a family vacation?”
Source : Cannes SHORTLIST
Agency : BBDO Taiwan (Chinese Taipei)
Ý TƯỞNG “GẦN GIỐNG!
Nescafé Coffee – 2013
“Take some time off”
Source : Adsoftheworld
Agency : Publicis (Venezuela)